Menu

Oczyszczalnia ścieków w Żywcu

(2010-06-14)

14 czerwca 2010 r. oddano do użytku jedną z najbardziej nowoczesnych oczyszczalni ścieków w Polsce. Zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Żywcu kosztowała 17 milionów euro. Pieniądze pochodziły z budżetu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (57%) oraz środków unijnych (43%). Nadzór inwestorski nad realizacją kontraktu na roboty budowlane pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żywcu”, realizowanego w ramach projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” sprawowała firma B-Act sp. z o.o. z Bydgoszczy.

W ramach tego jednego z największych projektów proekologicznych w Polsce planowane jest wybudowanie kilkuset kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Budowa oczyszczalni i sieci na Żywiecczyźnie rozpoczęła się w 2007 r. Nadzór inwestorski sprawowała bydgoska spółka B-Act. Umowa między spółką a MPWiK została podpisana
21 stycznia 2007 r. W imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa podpisali ją prezes zarządu Halina Staszkiewicz oraz wiceprezes zarządu Józef Lewicki, B-Act zaś reprezentował prezes Miron Klomfas.

B-Act w przetargu ogłoszonym  na nadzór inwestorski bazowała na swoim wieloletnim doświadczeniu i potencjale kadrowym. Firma osiągała sukcesy realizując inwestycje na mniejszą skalę. Tym razem chciała uczynić milowy krok w swojej działalności i podjąć wielkie wyzwanie, jakim był nadzór nad opisywanym projektem. Na budowę jako inspektorzy zostali oddelegowani inżynierowie, będący jednymi z lepszych specjalistów w swoich branżach. Skład liczył 11 osób, w tym założyciel firmy B-Act Władysław Białachowski jako kierownik zespołu. Jego wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie było gwarantem dobrze zrealizowanej inwestycji.

Do zadań spółki należało sprawowanie kompleksowego nadzoru w imieniu inwestora nad realizacją robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych, czyli m.in.: weryfikacja dokumentacji projektowej, prowadzenie odbiorów prac, udział w czynnościach rozruchowych i testach sprawnościowych kompletnego obiektu.

Nadzór inwestorski w ramach modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków przewidywał wykonanie następujących robót:

- Przebudowę układu kolektorów doprowadzających ścieki surowe na terenie oczyszczalni ścieków

- Budowę nowej przepompowni ścieków surowych, wyposażonej w łapacz żwiru i kratę zgrubnego oczyszczania ścieków –obiekt o kubaturze 996 m3, wydajność pompy zanurzeniowej 0,205 m3/s

- Budowę nowej stacji mechanicznego oczyszczania ścieków, wyposażonej w kraty dokładnego czyszczenia ścieków z części pływających, napowietrzanego piaskownika z flotownikiem tłuszczów i klasyfikatorem piasku – obiekt o kubaturze 6339,17 m3

- Przebudowę istniejącego reaktora biologicznego na osadnik wstępny – w skład wyposażenia obiektu wchodzą radialny zgarniacz osadu oraz 2 pompy osadu pierwotnego o wydajności 0,05 m3/s

- Budowę nowej pompowni ścieków do reaktorów cyklicznych – obiekt o kubaturze 248 m3

- Budowę czterech basenów cyklicznego reaktora C-TECH – obiekt o konstrukcji żelbetowej monolitycznej o kubaturze 31 174 m3

- Budowę nowego budynku sterowni i dmuchaw – obiekt o kubaturze 22816 m3, wyposażony w 5 dmuchaw powietrza o wydajności każdej 3800m3/h

- Przebudowę istniejących kubatur (drugiego reaktora biologicznego, osadników wtórnych i końcowych na system retencji ścieków burzowych) – o łącznej pojemności retencyjnej obiektów 9160 m3

- Budowę nowego wylotu brzegowego ścieków do zbiornika Tresna – zaprojektowanego na maksymalną przepustowość oczyszczalni 1750 m3/h

- Zabudowę punktu odbioru ścieków dowożonych

- Budowę nowego budynku maszynowni reaktora fermentacji z wyposażeniem – obiekt o kubaturze 2962,3 m3

- Przebudowę istniejących reaktorów fermentacji osadów na zbiorniki magazynowe osadu nadmiernego i wymieszanego zagęszczonego osadu nadmiernego i osadu pierwotnego i osadów/tłuszczów dowożonych, oraz osadników wstępnych na zbiorniki odcieków z zagęszczania i odwadniania osadów – łącznie 4 zbiorniki o konstrukcji żelbetowej monolitycznej i kubaturze 500 m33 każdy – 1000 m

- Budowę nowego reaktora fermentacji osadów ze zbiornikiem osadu przefermentowanego – reaktora w formie walca o konstrukcji żelbetowej sprężana – monolityczna i kubaturze 6426,1 m3

- Modernizację węzła energetycznego, istniejącej maszynowni fermentacji osadu

- Rozbudowę budynku administracyjnego o dział obsługi klienta i nowe laboratorium – budynek trzykondygnacyjny o kubaturze 5744,53 m3

- Modernizację systemu zasilania energetycznego oczyszczalni

- Modernizację dróg i placów na terenie oczyszczalni.

Prace modernizacyjne trwały 3 lata. Nie obyło się bez problemów w fazie realizacji projektu. Jednak przy wzorowo układającej się współpracy na linii Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - B-Act Sp. z o.o. (Inżynier Kontraktu) - Instal Kraków (główny wykonawca robót budowlanych) wszystkie cele zostały osiągnięte i w wyznaczonym terminie mieszkańcy Żywca i okolic mogli korzystać z nowoczesnej i bardzo wydajnej oczyszczalni ścieków i nowej kanalizacji.
Dzięki modernizacji nastąpiło zwiększenie nominalnej przepustowości oczyszczalni ścieków w Żywcu z 23 tys. metrów sześciennych na dobę do przepustowości 42 tys. metrów sześciennych na dobę (część biologiczna) i 52 tys. metrów sześciennych na dobę (część mechaniczna). Inwestycja uporządkuje cały system oczyszczania ścieków na obszarze kilku gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu.